Hem – Home

09-11-13 117 copy

En alexanderlärare kan hjälpa dig när du behöver ändra vanor och reaktioner.
Genom livet är det lätt att vi lägger oss till med vanor och reaktioner som stör vår balans och vår användning av oss själva. De kan hindra oss från att utnyttja vår potential och kan orsaka besvär av olika slag – ryggbesvär och nackbesvär är bland de vanligaste. De kan också inverka på vår inställning gentemot oss själva och vår omgivning.
Vanor som har blivit omedvetna uppfattas av oss som ´det normala´. Nya erfarenheter kan hjälpa oss att ändra oönskade vanor och reaktioner. På alexanderlektioner kan du få de nya erfarenheter som hjälper dig.
“Utnyttjandet av sinnets och kroppens alla möjligheter i livets aktiviteter blir en möjlighet när man lär sig låta bli att störa funktionen hos den posturala mekanismen (reglerar kroppens position och balans) – en mekanism som all annan funktion i människans kropp är beroende av. Alexandertekniken är en process där vi lär oss hur vi kan kontrollera våra vanereaktioner; och den här kontrollen av mänsklig reaktion är vad alexanderlärare försöker lära ut.” Walter Carrington
Alla kan ha glädje av att lära sig Alexanderteknik. Människor tar lektioner för att få hjälp vid smärta och stressreaktioner, för att förbättra sin andning och sin röst och förebygga nack- och ryggont och andra besvär.

josefin och barbro

09-11-13 078 copy

An Alexander teacher can help you when you need to change habits.
We can acquire habits in our lives which can interfere with our balance and use of ourselves. They can prevent us performing as we wish and give us aches and pains – back pain and neck pain are among the most common. They can also effect our reactions and our attitude towards ourselves and our environment, including other people.
Habits tend to become unconscious and become our ”normal”. What is then needed is new experience which is likely, at first, to be outside what we might feel to be ”normal”, but which is, nevertheless, an improvement on our ”normal”.
A teacher of the Alexander technique is trained to help and assist you when new experience is needed. In lessons opportunity is given to experience improved balance during activities. With repetition come familiarity and understanding which helps towards self-improvement.
”The use of all the potentialities of mind and body to their advantage in the activities of living becomes a possibility by learning how to avoid interference with the functioning of the postural mechanism – a mechanism upon which all other functioning of the human organism depend upon. The Alexander technique is a process of learning how to control our habitual reactions; and learning this control of human reaction is what the Alexander Technique teachers try to teach.”  Walter Carrington
The technique is for everyone, young and old. People have lessons for various reasons: to get relief for pain and stress, to improve their breathing and voice, improve their posture, improve their playing or training techniques, develop as humans and individuals or quite simply to learn a preventative approach.
If you have never had Alexander lessons before you are welcome to book a free trial lesson.
09-11-13 058 copy      Foto: www.malinwijk.com