Hem / Home

09-11-13 117 copy

En alexanderlärare kan hjälpa dig när du behöver ändra vanor.
Vi kan skaffa oss vanor i livet som stör vår balans och vår användning av oss själva. De kan hindra oss från att prestera som vi vill och ge oss besvär av olika slag – ryggbesvär och nackbesvär är bland de vanligaste. De kan också prägla våra reaktioner och vår attityd gentemot oss själva och vår omgivning, inklusive andra människor.
Vanor tenderar att bli omedvetna och blir det ”normala”. Då är det nödvändigt att få ny erfarenhet som förmodligen till att börja med är utanför det vi uppfattar som det ”normala” – men som likväl är en förbättring av vårt ”normala”.
En alexanderlärare är utbildad till att hjälpa och bistå när ny erfarenhet behövs. Under lektionerna ges tillfälle att uppleva förbättrad balans i aktiviteter. Med repetition kommer den förtrogenhet och förståelse som hjälper lärandet och förbättringen.
“Användningen av sinnets och kroppens alla möjligheter på bästa sätt i livets aktiviteter blir möjligt genom att lära sig hur man undviker att störa funktionen hos den posturala mekanismen – en mekanism som all annan funktion i människokroppen är beroende av. Alexandertekniken är en läroprocess i hur vi kan kontrollera våra vane-reaktioner; och att lära sig den här kontrollen av mänsklig reaktion är vad lärare i alexanderteknik försöker lära ut.” Walter Carrington
Alexandertekniken är för alla, unga och gamla. Människor tar lektioner av olika anledningar: för att få hjälp vid smärta och stress, förbättra sin andning och sin röst, skaffa sig bättre ”hållning”, lära sig bättre teknik i sin spelning eller träning, växa och utvecklas som människor och individer eller helt enkelt lära sig ett förebyggande förhållningssätt.
 Har du inte provat alexandertekniken tidigare, så är du välkommen att boka en kostnadsfri introduktionslektion.

josefin och barbro

09-11-13 078 copy

An Alexander teacher can help you when you need to change habits.
We can acquire habits in our lives which can interfere with our balance and use of ourselves. They can prevent us performing as we wish and give us aches and pains – back pain and neck pain are among the most common. They can also effect our reactions and our attitude towards ourselves and our environment, including other people.
Habits tend to become unconscious and become our ”normal”. What is then needed is new experience which is likely, at first, to be outside what we might feel to be ”normal”, but which is, nevertheless, an improvement on our ”normal”.
A teacher of the Alexander technique is trained to help and assist you when new experience is needed. In lessons opportunity is given to experience improved balance during activities. With repetition come familiarity and understanding which helps towards self-improvement.
”The use of all the potentialities of mind and body to their advantage in the activities of living becomes a possibility by learning how to avoid interference with the functioning of the postural mechanism – a mechanism upon which all other functioning of the human organism depend upon. The Alexander technique is a process of learning how to control our habitual reactions; and learning this control of human reaction is what the Alexander Technique teachers try to teach.”  Walter Carrington
The technique is for everyone, young and old. People have lessons for various reasons: to get relief for pain and stress, to improve their breathing and voice, improve their posture, improve their playing or training techniques, develop as humans and individuals or quite simply to learn a preventative approach.
If you have never had Alexander lessons before you are welcome to book a free trial lesson.
09-11-13 058 copy      Foto: www.malinwijk.com